Om oss

 

Velkommen til Jærsoppens side!

Jærsoppen er en forening for alle i Sør-Rogaland som er interessert i sopp og nyttevekster. Foreningen ble startet i 1992. Vi holder jevnlige møter og kurs, og arrangerer turer. Alle som er interesserte kan møte opp!

Jærsoppen er tilknyttet Norges sopp- og nyttevekstforbund og er en frivillig organisasjon, så vi er helt avhengig av våre medlemmer for å opprettholde vårt brede tilbud på kurs og turer om sopp og nyttevekster, samt soppkontroller om høsten. Derfor må noen av våre tilbud være forbeholdt dere som er betalende medlemmer. Som medlem får du tilsendt oppdaterte tilbud om våre kurs og turer, vårt medlemsblad og en rekke andre fordeler.

Bli medlem: https://soppognyttevekster.no/medlemskap/

Grasrotandelen.

Gi din andel av tippemidlene til Jærsoppen. Følg lenken, søk opp Jærsoppen og les mer om hvordan du velger å støtte oss.

https://www.norsk-tipping.no/artikler/har-du-blitt-grasrotgiver

Organisasjonsnr. 997 847 571

Kontonummer: 3265 11 67395

VIPPS-nr.: 562766

Jærsoppens styre og fagansvarlige i 2024

Kari Blikra

Styreleder

45411730

jaersoppen@gmail.com

Olav Balle

Studieleder

93603490

olav@vrnc.no

Anne Tollefsen

Ansvarlig for soppsakkyndige

917 86 083

anne-tol@lyse.net

Gunn Grefstad

Kasserer

97129018

grefstad@lyse.net

Emrik Jansen

Sekretær

478 15 325

jansen.emrik@gmail.com

Li Zhang

IT-ansvarlig

907 01 526

zhanglicnno@gmail.com

Tove Skår

Styremedlem

97035662

tovskaa@online.no

Eirik Mehus

Styremedlem

479 59 282

eirik.mehus@ivar.no

Christina Skjæveland

Varamedlem

980 91 477

cskjae@gmail.com

Susanne Birch Hansen

Varamedlem

95107898

s.b.hansen@lyse.net

Bernt Tuntland

Varamedlem

959 91 099

btuntland@gmail.com

Marlena Hamre

Nyttevekstansvarlig

473 25 146

mmh@lyse.net

Andreas Krogevoll Svensen

Kartleggingsansvarlig

454 39 322

andreas.k.svensen@gmail.com

Vedtekter for Jærsoppen, Norges sopp- og nyttevekstforbund avd. Sør-Rogaland

Vedtekter for Jærsoppen, Norges sopp- og nyttevekstforbund avd. Sør-Rogaland

Vedtatt på årsmøtet 2. februar 2012

Medlemsforeningen følger de vedtekter som gjelder for Norges sopp- og nyttevekstforbund
I tillegg gjelder lokale vedtekter:
Navn:
Foreningens navn er: Jærsoppen og er Norges sopp- og nyttevekstforbund avd. Sør-Rogaland

Styre:
Foreningen ledes av et foreningsstyre på minst tre medlemmer, med to varamedlemmer. Valg av styre foretas på årsmøtet. Leder velges for ett år. Øvrige medlemmer velges for to år slik at ikke alle trer ut samtidig. Varamedlemmer velges for ett år. Fordelingen av funksjoner gjøres internt i foreningsstyret.
Forslag til kandidater fremlegges av valgkomitéen som består av ett til tre medlemmer.
Styret møtes etter regler det selv fastsetter, dog skal det holdes styremøte når minst to styremedlemmer forlanger det. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Årsmøte:
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og er foreningens høyeste organ. Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent, har møte- og stemmerett, også B-medlemmer. Det er anledning til å gi fullmakt til møtende medlem for dem som ikke selv deltar. Foreningsstyret sender innkalling senest 14 dager før møtet. Forslag som ønskes behandlet sendes styret skriftlig innen i utgangen av januar.

Årsmøtet skal behandle:
• årsberetning
• regnskap pr. 31. desember
• budsjett og årsplan for inneværende år
• innkomne forslag
• valg av styre, valgkomité og revisor
• valg av delegat(er) til forbundets årsmøte

Forslag kan vedtas ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmer representert på årsmøtet. Vedtekter og vedtektsendringer gjøres kjent for forbundsstyret.
Fra årsmøtet føres referat som sendes Norges sopp- og nyttevekstforbund sammen med årsmelding og regnskap, så snart som mulig etter årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når foreningsstyret eller minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Frist for utsendelse er som for ordinært årsmøte.

Oppgaver:
Foreningen skal være:
• kontaktledd for egne medlemmer
• Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
• arrangør av faglige tiltak slik som turer, kontroller, utstillinger, medlemsmøter, o. l.
• arrangør av kurs. Støtteberettigede kurs skal meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø.
• ansvarlig for rapporter om virksomheten overfor forbundsstyret.

Nasjonale arrangementer går på omgang mellom medlemsforeningene etter innbyrdes avtale.

Oppløsning og utmelding:
Oppløsning av en medlemsforening eller utmelding fra Norges sopp- og nyttevekstforbund kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall av det antall stemmer som er representert på møtet. Besluttes en forening oppløst, skal dens aktiva tilfalle Norges sopp- og nyttevekstforbund. Stemmer årsmøtet for utmelding fra forbundet, gjøres dette gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Foreningen fører fra da av sitt eget medlemskartotek og innkrever sin egen kontingent.